Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Wawrowie

na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm. ) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. roku Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017  poz. 59 )

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Wawrowie
Liczba wolnych miejsc pracy: 2

 1. Przedmiot naboru:
  1. Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego;
  2. Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Gminne w Wawrowie; Wawrów 46, 66-400 Gorzów Wlkp.;
  3. Wynagrodzenie: reguluje Karta Nauczyciela;
 2.  Okres zatrudnienia: od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.;
  5.  Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie ustawy Karta Nauczyciela;
 3. Wymiar etatu: 1 etat ( wymiar czasu pracy: 25 godzin dydaktycznych ).

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( U. 2015 poz. 1264 );
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych;
 5. Korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nienaganna postawa moralna;
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Wawrowie;
 9. Znajomość następujących dokumentów:
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;

b.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole, w tym: cierpliwość i opanowanie;
 2. Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi;
 3. Kreatywność i umiejętność samodzielnego rozwiązywania bieżących problemów;
 4. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnych;
 5. Wysoka kultura osobista, bez nałogów.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. Tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju;
 3. Rozpoznawanie potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków;
 4. Prowadzenie dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. Współpraca z rodzicami i systematyczne informowanie ich o postępach dzieci;
 6. Systematyczne planowanie i realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych bezpośrednio z dziećmi;
 7. Realizowanie innych zadań zgodnie z zasadami wynikającymi ze statutu przedszkola oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny;
 2. Życiorys ( CV );

 

List motywacyjny oraz życiorys ( CV ) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz numerem telefonu kontaktowego.

 

 1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego ( kserokopia 2 stron ważnego dowodu osobistego lub kserokopia paszportu );
 2. Kwestionariusz osobowy;
  5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
  9. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień awansu zawodowego ( jeśli kandydat/ kandydatka posiada );
 7. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności ( w tym również zaświadczenia o odbytych szkoleniach lub kursach, referencje z poprzednich miejsc pracy ).

 

Kserokopie  dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 2. Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 31 lipca 2017 r. do godz. 15.00.
 3.  Wymagane dokumenty należy wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej ( decyduje data wpływu do Przedszkola Gminnego w Wawrowie do 31.07.2017 r. do godziny 15:00 ) :

 

Imię i nazwisko kandydata

Adres do korespondencji

 

 

Przedszkole Gminne w Wawrowie Wawrów 46

66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

„Nabór na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu Gminny w Wawrowie”

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Przedszkola po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Pozostałe informacje:

 1. kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie naboru;
 2. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń dla rodziców w Przedszkolu Gminnym w Wawrowie;
 3. dokumenty aplikacyjne po zakończonym naborze będzie można odebrać w sekretariacie Przedszkola w ciągu czternastu dni roboczych od zakończenia naboru; po tym terminie dokumenty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone;
 4. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 95 7287 532.

 

 

 

 

Wawrów, dn. 28. 06. 2017 r.

Dyrektor

Przedszkola Gminnego w Wawrowie

 

 

 

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE!

Przedszkole Gminne w Wawrowie od kilku lat bierze udział w akcji „Zbieramy nakrętki”. W akcję bardzo chętnie zaangażowali się rodzice oraz dzieci uczęszczające do naszego przedszkola. Dzięki temu placówka pomogła już wielu mieszkańcom naszej gminy. Został zakupiony wózek inwalidzki dla Pana Ryszarda. Obecnie nazbieraliśmy już osiem worków nakrętek na terapię Pawełka – jednego z naszych byłych wychowanków.

Prosimy o wsparcie i pomoc. Z góry serdecznie dziękujemy!

SZANOWNI RODZICE !

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Wawrowie informuje, że w każdym roku szkolnym, również obecnym, odnotowujemy zachorowania na ospę wietrzną.

W związku z powyższym proszę o obserwację dzieci i monitorowanie zmian skórnych, których przyczyną może być choroba zakaźna.

 

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola Gminnego

w Wawrowie

Jolanta Woćko

 

TERMINARZ UROCZYSTOŚCI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Dzień Przedszkolaka – 21 września;

Dzień Ziemi – 23 września;

Ogólnopolski Dzień Czytania – 29 września;

Dzień Edukacji Narodowej –  14 października;

Pasowanie na Przedszkolaka – 18 listopada;

Akademia z okazji Święta Niepodległości – 10 listopada;

Andrzejki – 30 listopada;

Mikołajki – 6 grudnia;

Bal Karnawałowy w poszczególnych grupach – 27  stycznia;

Dzień Babci i Dziadka:

grupa „Stokrotki”  – 24 stycznia;

grupa „Pszczółki” – 25 stycznia;

grupa „Biedronki” – 23 stycznia;

grupa „Orły „-  26 stycznia;

grupa „Sowy” –  24 stycznia;

Dzień Wiosny – 21 marca;

II Gminna Przedszkoliada o Puchar Wójta gminy Santok – maj;

Dzień Mamy i Taty

grupa „Stokrotki” –  26 maja;

grupa „Pszczółki” –  31 maja;

grupa „Biedronki” – 29 maja;

grupa „Słoneczek” – 7 czerwca;

grupa „Sów” –  13 czerwca;

Dzień Dziecka –  1 czerwca;

Pożegnanie starszaków w grupie „Orłów”- 22 czerwca;

Pożegnanie starszaków w grupie „Sów”- 13 czerwca;

Turniej rycerski –  czerwiec.

 

 

  

SZANOWNI RODZICE DZIECI Z GRUPY STOKROTKI

Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i pomoc w organizacji wszelkich uroczystości, które miały miejsce w tym roku szkolnym. Bez Państwa pomocy,  nie miałyby one tak miłej i przyjemnej oprawy. Dzięki wsparciu finansowemu oraz zaangażowaniu w zakup przygotowanych przez dzieci ozdób świątecznych mieliśmy możliwość zakupu aparatu fotograficznego i doposażenia naszej grupy w różnego rodzaju zabawki oraz pomoce dydaktyczne. Dziękuję rodzicom, którzy pomagali w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom podczas wspólnych wycieczek i spacerów. Jestem pełna wdzięczności rodzicom, którzy dobrowolnie wspomagali nas wszelkimi przedmiotami do dekoracji sali i wykorzystania podczas zajęć manualnych. Dziękuję również Pani Agnieszce Wencel za reprezentowanie STOKROTEK w Radzie Rodziców oraz nieocenione zaangażowanie w funkcjonowanie naszej grupy wraz z Panią Pauliną Januszewską i Panią Karoliną Mieszkalską. Mam ogromną nadzieję, że przyszły rok szkolny będzie owocny w równie wzorową współpracę.

Dziękuję

Paula Bieniarz

 

DRODZY RODZICE „PSZCZÓŁEK”

Składamy serdeczne podziękowania za wspaniałą inicjatywę: modernizację sali „Pszczółek”, polegającą na zakupieniu z (dobrowolnych składek) paneli podłogowych, dywanu, chodniczków, karniszy , firan oraz montaż w/w. Szczególne podziękowania składamy głównym sponsorom Państwu Joannie i Adrianowi Maziec, Jolancie i Jarosławowi Swadowskim, oraz wykonawcom tzn. w/w osobom  oraz Tomaszowi Kowalczyk, Adrianowi Malinowskiemu, Tomaszowi Kozakiewicz, Tomaszowi Kozikowskiemu i wszystkim rodzicom „Pszczółek”, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia  miejsca zabawy, nauki i wypoczynku swych pociech, a naszych wychowanków.

Dzięki Państwa inicjatywie  i  zaangażowaniu nieatrakcyjna sala przedszkolna przeistoczyła się w estetyczne, bajkowe miejsce.

Serdecznie dziękujemy!!!

 PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękuję rodzicom min. Pani Agnieszce Półtorak, Pani Agnieszce Chądzyńskiej,  które pomagały w zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa dzieciom podczas wspólnych wycieczek grupy „Biedronki”.

wychowawca grupy „Biedronki”

PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania składam Pani Aleksandrze Chudzik,  Pani Agnieszce Kubińskiej oraz Pani  Agnieszce Wencel za zakup piłek oraz zabawek do piaskownicy dla dzieci.

wychowawca grupy „Biedronki”

 

PODZIĘKOWANIA

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Wawrowie serdecznie dziękuje Pani Jolancie Kubzdyl- Swadowskiej i Jarosławowi Swadowskiemu za darowiznę dzięki, której mogliśmy zakupić drewniany domek na plac zabaw.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola Gminnego

w Wawrowie

 

PODZIĘKOWANIA

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Wawrowie serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom, którzy dokonywali wpłaty na Radę Rodziców. Dzięki Wam mogliśmy zakupić prezenty na Mikołajki, na Dzień Dziecka oraz doposażyć sale, aby nasze dzieci czuły się w nich szczęśliwe i bezpieczne.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola Gminnego

w Wawrowie

 

PODZIĘKOWANIA

dla Firmy  Bama – Polska sp.  z  o. o

z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Motto

” Dobroć zwycięża wszystko,

sama pozostając niezwyciężona”

Lew Tołstoj

Wychowankowie, Ich Rodzice, Pracownicy i Dyrektor Przedszkola Gminnego w Wawrowie serdecznie dziękują Firmie Bama – Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. za niezwykły, bardzo piękny i bardzo potrzebny wszystkim przedszkolakom dar – szafki indywidualne dla dzieci do szatni przedszkolnej.

Dzięki Firmie Bama – Polska sp. o . o  nasi Wychowankowie mogą przechowywać swoją odzież i obuwie w nowych i pięknych szafkach.

Phil Bosmans, flamandzki pisarz i poeta, powiedział, że „Żyć to znaczy okazywać wdzięczność za słoneczny blask i miłość,  za ciepło i czułość, których jest tak wiele w ludziach.”

Jesteśmy  bardzo wdzięczni, a najpiękniejszym podziękowaniem niech będzie uśmiech na ustach naszych Przedszkolaków, którzy bardzo polubili swoje nowe szafeczki.

sam_3732-kopiowanie

sam_3731-kopiowanie

sam_3728-kopiowanie

Jeszcze raz serdecznie Dziękujemy w imieniu całej społeczności Przedszkola Gminnego w Wawrowie.

 

                 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

„Dzisiaj pierwszy dzień w przedszkolu,
wszyscy w sali się zebrali,
pani prosi by starszacy
z maluchami się poznali.

Potem dzieciom pokazuje
– szatnię, kuchnię, piękne sale,
chce by już od pierwszej chwili
dzieci czuły się wspaniale.

Wciąż starszakom przypomina,
dla maluchów bądźcie mili,
by przedszkole i nas wszystkich
bardzo mocno polubili.

W każdej sali nowe książki
i zabawki, klocki, gry,
wszyscy o nie bardzo dbają,
niech przetrwają wiele dni.

Dzieci w szatni mają znaczki,
w salach miejsca przy stoliczkach
i kochają panią która
jest im zawsze bardzo bliska.

Niech im miło czas upływa,
niechaj zawsze się zgadzają
i spędzone wspólnie chwile
w swoich myślach zachowają.”

1